M O K S L I N Ė   V E I K  L A

Dalyvavimas taikomuosiuose moksliniuose tyrimuose, projektuose, kitoje akademinėje ir ekspertinėje veikloje (narystė akademiniuose tinkluose, teisės aktų rengime, dalyvavimas doktorantūros procesuose, mokslinių konferencijų organizavimas ir kt.)Dalyvavimas taikomuosiuose moksliniuose tyrimuose, projektuose, kitoje akademinėje ir ekspertinėje veikloje (narystė akademiniuose tinkluose, teisės aktų rengime, dalyvavimas doktorantūros procesuose, mokslinių konferencijų organizavimas ir kt.):

Seminaras “Stresas, atsparumas ir smegenų senėjimo neuropsichologija”. 2021m. lapkričio mėn. 26 d. // Lietuvos logopedų asociacija.  Organizacinio komiteto narė.

Mokslinė – praktinė konferencija „Autizmas:daugiadimeninis požiūris”.  2019 m. lapkričio 7d. // Šiauliai. Organizacinio komiteto narė.

Mokslinė – praktinė konferencija „Teorijos ir praktikos dermė logopedo / logoterapeuto darbe”.  2019 m. kovo 7d. // Šiauliai. Organizacinio komiteto narė.

Mokslinis – praktinis seminaras „Šiuolaikinės logopedijos ir logoterapijos aktualijos”.  2018 m. spalio 25d. // Šiauliai. Organizacinio komiteto narė.

5-asis Baltijos šalių logopedų kongresas „Alternatyvioji ir augmentinė komunikacija: daugiau nei žodžiai…” 2018 m. balandžio 26-27d., Šiauliai. Organizacinio komiteto narė.

Tarptautinis praktinis seminaras „Kūdikių, vaikų ir suaugusiųjų rijimo, maitinimosi sutrikimai: įvertinimas ir įveikimas” . 2017m. lapkričio 10d., Šiauliai. Organizacinio komiteto narė.

Šiaulių universiteto Ugdymo mokslų ir socialinės gerovės fakulteto Studentų mokslinių darbų konferencija, 2017 m. gegužės 17d. // Šiauliai. Organizacinio komiteto narė.

Mokslinė – praktinė konferencija „Logopedų / logoterapeutų profesinės veiklos aktualijos”.  2017 m. kovo 3d. // Šiauliai. Organizacinio komiteto narė.

Lietuvos logopedų asociacijos mokslinė – praktinė konferencija „Apraksija: tarpdisciplininis požiūris”. 2016 m. gegužės 19d.  // Šiauliai. Organizacinio komiteto narė.

Tarptautinis seminaras „Vaikų, turinčių autizmą, socialinės komunikacijos sunkumai, įvertinimas ir intervencija”.  2016 m. spalio 25d. //  Šiauliai. Organizacinio komiteto narė.

The 2nd Congress of Baltic Countries Speech and language therapists “Neurological speech and language disorders: towards evidence – based practice” , 2015 m. balandžio 17d. // Siauliai. Organizacinio komiteto narė.

Mokslinė – praktinė konferencija „Vaikų kalbėjimo ir kalbos sutrikimų identifikavimas“ , 2015 m. gruodžio mėn. 03 d. // Šiauliai. Organizacinio komiteto narė.

Narystė Lietuvos logopedų asociacijos (LLA) tarybos veikloje (sekretorius).

Narystė Europos edukacinių tyrimų asociacijos (ERA) veikloje.

Narystė Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijos (LETA) veikloje.

Parengtos didaktinių žaidimų “Varliukas užkandžiauja”, “Siužetų kubeliai” (UAB “Gudragalvis”) metodinės rekomendacijos. 2017 m. liepos 14d.

Ugdymo(si) (logopedinių) priemonių „Garsų keliai“, „Kelių transportas“ (UAB “Gudragalvis”) vertinimas, priemonių recenzijos rengimas. 2015 m., vasario 24d.

Reikšmingiausi moksliniai ir metodiniai darbai:

Kantanavičiūtė, R., Tomėnienė, L. (2020). Collaboration-based support provision models for children with special educational needs. Society. Integration. Education. Proceedings of the International Scientific conference, Volume IV,  May 22 th – 23 th, 2020 // Rezekne, p. 30-40. ISSN 1691- 5887.

Kantanavičiūtė, R., (2020). Interprofessional support to a stuttering child and one’s family: experiences of parients.  7th Speech Language Therapist’s Congress of Baltic States: Fluency in speech and reading!. Book of abstracts. Ryga, Latvija, p. 44-46. ISSN 2661-5517,  ISBN 978-9934-8778-1-0.

Kantanavičiūtė, R. (2018). Interprofesinė pagalba ankstyvojo amžiaus mikčiojančiam vaikui ir jo šeimai, taikant multidimensinę intervenciją. Nepublikuota daktaro disertacija. Šiaulių universitetas, Šiauliai.

Kantanavičiūtė, R. (2018). Using the thematic intervention to fluency therapy for the young stuttering children. Alternative and augmentative communication: more than words… : the 5th Congress of Baltic states SLTs‘. Book of abstracts. Šiauliai: Šiauliai University, p. 25. ISBN 9786098179156. ISSN 2255-9647.

Kantanavičiūtė, R. (2017). Multidimensional assessment approach of stuttering children. Eat safe, speak brave!: 4th Congress of Baltic speech and language therapists. Books of abtracts. Riga: Speech therapists’ association of Latvia, p. 34–35. ISBN 9789934191466. ISSN 2255-9647.

Kantanavičiūtė, R. (2017). Multidimensinis požiūris į mikčiojimo vertinimą ir įveikimą. Jaunųjų mokslininkų darbai= Journal of young scientists. Šiauliai: Šiaulių universiteto bibliotekos Leidybos skyrius. Nr. 47(1), 14–19.   ISSN 1648-8776 [IndexCopernicus].

Kantanavičiūtė, R. (2017). Specialistų pagalbos teikimo mikčiojančiam vaikui ir šeimai komandinės sąveikos modeliai ikimokyklinio ugdymo įstaigoje. Scientific Research in Education: 1st international conference for doctoral students in educational sciences, Klaipėda: Klaipėda University. p. 57-64. ISBN 9789955189725.

Kantanavičiūtė, R. (2017). Tėvų, auginančių ankstyvojo amžiaus mikčiojančius vaikus, patirtys: multidimensinis požiūris. Pasaulis vaikui: ugdymo realijos ir perspektyvos: tęstinis mokslo straipsnių leidinys. Vilnius: Lietuvos edukologijos universitetas, T. 6, 7–14. ISSN 2538-7057.

Kantanavičiūtė, R. (2015). Interprofesinė pagalba ankstyvojo amžiaus mikčiojantiems vaikams =Interprofessional support to stuttering children at an early age. Neurologiniai kalbėjimo ir kalbos sutrikimai: įrodymais pagrįstos praktikos link : 2-ojo Baltijos šalių logopedų kongreso medžiaga=  The 2nd Congress of Baltic speech and language therapists “Neurological speech and language disorders: towards evidence – based practice: book of the 2nd congress of Baltic countries speech and language therapists’”. 2-ojo Baltijos šalių logopedų kongreso medžiaga. Šiauliai, Šiaulių universitetas: Lucilijus. P. 64–67. ISBN 9789955322856.

Kantanavičiūtė, R. (2015). Į šeimą orientuotos strategijos mikčiojimui įveikti. Mokslu grįsto švietimo link: mokslinių pranešimų santraukos. Vilnius, Lietuvos edukologijos universitetas, p. 119–120. ISBN 978609471018.

Kantanavičiūtė, R. (2015). Interprofesinės pagalbos teikimas ankstyvojo amžiaus mikčiojantiems vaikams: tėvų patirtys. Specialusis ugdymas = Special education / Šiaulių universitetas, Negalės tyrimų centras. Šiauliai: Šiaulių universiteto bibliotekos Leidybos skyrius. Nr. 1 (32), p. 11–30. ISSN 1392-5369.  [Educational Research Complete; Central & Eastern European Academic Source (CEEAS); Scopus; TOC Premier; MLA]

Kairienė, D., Kantanavičiūtė, R. (2015). Neurologiniai kalbėjimo ir kalbos sutrikimai: įrodymais pagrįstos praktikos link: 2-ojo Baltijos šalių logopedų kongreso medžiaga = Neurological speech and language disorders: towards evidence-based practice: book of the 2nd congress of Baltic countries speech and language therapists’, / sudarytojos / edited by D. Kairienė, R. Kantanavičiūtė. Šiauliai: Lucilijus, 75 p. ISBN 9789955322856.

Dalyvavimas mokslinėse konferencijose (su pranešimais) Lietuvoje:

Tarptautinė mokslinė konferencija Mokytojų ugdymas XXI amžiuje: pokyčiai ir perpektyvai. Pranešimas Interprofesinės pagalbos teikimo svarba vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių. 2020 m. lapkričio mėn. 27 d.// Šiaulių universitetas. Nuotolinė konferencija.

III-oji Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijos  (LETA) konferencija. Pranešimas Bendradarbiavimu grįstos pagalbos teikimo modeliai specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams Lietuvoje. 2019 m. spalio 11-12 d. // Kaunas.

Mokslinė – praktinė konferencija „Teorijos ir praktikos dermė logopedo / logoterapeuto darbe”. Pranešimas Multidimensinis mikčiojimo vertinimas ir įveikimas, taikant KELMS instrumento elementus.  2019 m. kovo 7d. // Šiauliai.

II-oji Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijos (LETA) konferencija, II-oji edukologijos doktorantų konferencija. Pranešimas Mikčiojimo vertinimas ir įveikimas, taikant KELMS instrumento elementus.  2018 m.  spalio mėn. 12 d. // Klaipėdos universitetas, Klaipėda.

The 5th Congress of Baltic States SLTs‘ “Alternative and Augmentative Communication: More than Words…”. Presentation Using the thematic intervention to fluency therapy for the young stuttering children. 26-27.04.2018 // Šiauliai university, Lithuania.

I- oji tarptautinė edukologijos doktorantų, VI-oji doktorantų mokslinė konferencija. Pranešimas Interprofesinė pagalba ankstyvojo amžiaus vaikams ir jų šeimoms, taikant multidimensinę intervenciją. 2017 m. spalio mėn. 14 d. // Klaipėdos universitetas, Klaipėda.

Tarptautinis seminaras: Vaikų, turinčių autizmo sindromą, socialinės komunikacijos sunkumai, įvertinimas ir intervencija. // 2016 m.  spalio mėn. 25 d., Šiaulių universitetas, Šiauliai.

Tarptautinė konferencija Ankstyvoji intervencija. Rizikos grupės ir vaikų su genetine patologija vystymasis. // 2015 mėn.  lapkričio mėn. 21 d. // Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centras, Šiauliai.

The 2nd Congress o Baltic speech and language therapists “Neurological speech and language disorders: towards evidence – based practice”. Presentation Interprofessional support to stuttering children at an early age. 2015 m.  balandžio mėn. 17 d. // Šiauliai, Lithuania.

Tarptautinė mokslinė konferencija „Mokslu grįsto švietimo link“, pranešimas Į šeimą orientuotos strategijos mikčiojimui įveikti. 2015-10-15 // Lietuvos edukologijos universitetas, Vilnius.

Šeštoji tęstinė mokslinė praktinė konferencija “Pasaulis vaikui: ugdymo realijos ir perspektyvos”, pranešimas Tėvų, auginančių ankstyvojo amžiaus mikčiojančius vaikus, patirtys: multidimensinis požiūris”. 2015 m. rugsėjo mėn. 17 d. // Lietuvos edukologijos universitetas, Vilnius.

Tarptautinė konferencija „Socialinė gerovė tarpdisciplininiu požiūriu“. Pranešimas Ankstyvojo amžiaus vaikų mikčiojimo įveikimas, taikant multidimensinę intervenciją. 2015 m. balandžio mėn. 23 d. // Šiaulių universitetas, Šiauliai.

Dalyvavimas mokslinėse konferencijose (su pranešimais) užsienyje:

7th Speech Language Therapist’s Congress of Baltic States: Fluency in speech and reading!. presentation Interprofessional support to a stuttering child and one’s family: experiences of parents. 2020-02-06/07, Ryga, Latvija.

ECER Conference on Educational Research. Presentation Collaboration – Based Support Provision Models for Children with special educational needs in Lithuania. 2019-09-03/06, Hamburg, Germany.

The 4th Congress of Baltic Countries Speech and Language Therapists “Eat safe, speak brave!”. Presentation Multidimensional assessment approach of stuttering children. 24-25. 02. 2017 // Riga, Latvia.

Project “We can too“. Presentation Social Communication (Pragmatical) Disorders: Good Practice and Challenges in Speech and Language Therapists Work. 2016.07.29 – 08.7// Kranevo, Bulgaria.

Conference “Children with SEN and their wellbeing at Lithuanian Saturday schools”. Presentation Elements of Art Therapy applying in collobarative Speech and Language Therapist Practice. 2015.05.24 // London, UK

International training Erasmus¬¬ plius program Bridges for Ideas and Practices. 2014-08-22/31 // Bulgaria.

1st Congress of Baltic Speech and language therapists Mutilingualism and multiculturalism: opportunities and challenges in a contemporary speech-language therapy. 2014-03-21 // Riga, Latvia.

Dalyvavimas kvalifikacijos tobulinimo veiklose (per paskutiniuosius 5 metus):

Third International Conference Augmentative and alternative communication. 20-22 November 2020 // Nuotolinė konferencija.

Mokslinė – praktinė konferencija Autizmas: pažinti, suprasti, padėti. 2020 m. spalio 29 d. // Nuotolinė konferencija.

IV-oji Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijos (LETA) konferencija Švietimas ir ugdymas, jungiantys bendruomenes. 2020 m. spalio mėn. 9 d. // Nuotolinė konferencija.

Mokslinė praktinė konferencija Inovacijos dalyvumui. 2019 m. lapkričio 29 d. // Kaunas.

Mokslinė – praktinė konferencija „Autizmas:daugiadimeninis požiūris”.  2019 m. lapkričio 7d. // Šiauliai.

III-oji Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijos (LETA) konferencija Ugdymo Ir švietimo ateities idėjos. 2019m. spalio mėn. 12 d. // Kaunas.

International Scientific Conference “Language acquisition: problems and perpective”. Liepaja, May 17,2019.

Mokslinė – praktinė konferencija “Pagalba vaikui ir šeimai: galimybės, iššūkiai, perspektyvos”. 2019 m. balandžio 25d. // Šiauliai.

Mokslinė – praktinė konferencija „Teorijos ir praktikos dermė logopedo / logoterapeuto darbe”.  2019 m. kovo 7d. // Šiauliai.

Mokslinis – praktinis seminaras „Šiuolaikinės logopedijos ir logoterapijos aktualijos”.  2018 m. spalio 25d. // Šiauliai.

Dalyvavimas mokymuose „Mokymai taikyti etnografinį stebėjimą ir vaizdo įrašus moksliniame tyrime“. 2019-01-01 // Klaipėdos universitetas.

Dalyvavimas mokymuose „Apklausos taikymas moksliniame tyrime“. 2018-12-07 // Klaipėdos universitetas.

Mokslinė-praktinė konferencija „Kartu mes stipresni“. 2018-11-30 // LSMU, Kaunas.

II-oji Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijos (LETA) konferencija, II-oji edukologijos doktorantų konferencija. 2018-10-12 // Klaipėdos universitetas, Klaipėda.

The 5th Congress of Baltic States SLTs‘ “Alternative and Augmentative Communication: More than Words…”. 26-27.04.2018 // Šiauliai University, Lithuania.

Edukologijos tyrimų aktualijos. 2017 m. spalio 13 d., Klaipėdos universitetas.

I-oji tarpautinė edukologijos doktorantų, VI – oji VDU,

MRU, KU, U konsorciumo doktorantų mokslinė konferencija. 2017m. spalio 14 // Klaipėda.

The 4th Congress of Baltic Countries Speech and Language Therapists “Eat safe, speak brave!”. “The evaluation and treatment of swallowing disorders: causes, evaluation, diagnostic, exercises, adaptive eating aids, rescues procedures, case study”. 24-25. 02. 2017 // Ryga, Latvia.

Dalyvavimas metodologiniame seminare “Visų tipų užrašai, vedami vykdant kokybinius tyrimus”. 2017 m. sausio 31d. – vasario 1 d. // Kaunas.

Dalyvavimas metodologiniame seminare “Kada, kaip ir kodėl taikyti atvejo studiją (case study) kaip tyrimo metodą?“ 2016 m. birželio 27-28d. // Kaunas.

Dalyvavimas metodologiniame seminare “Interviu kaip žvilgsnis iš vidaus: InterView. Visi interviu tipai teoriškai ir praktiškai“. 2016 m. vasario 4-5d. // Druskininkai.

The 4th Congress of Baltic Countries Speech and Language Therapists “Eat safe, speak brave!”. Researching feeding difficulties in infants and young children. 24-25. 02. 2017 // Ryga, Latvia.

Dalyvavimas mokslinėje – praktinėje konferencijoje „Apraksija: tarpdisciplininis požiūris”. 2016 m. gegužės 19d. // Šiauliai.

Dalyvavimas mokslinėje – praktinėje konferencijoje „Ankstyvoji intervencija. Rizikos grupės ir vaikų su genetine patologija vystymasis“. 2015 – 11 – 21 // Šiauliai.